یادداشت یک وکیل پایه یک دادگستری:

افشای بیماری کرونا توسط پزشک جرم محسوب نمی شود

افشای بیماری کرونا توسط پزشک جرم محسوب نمی شود

در تمام جوامع بشری، افرادی وجود دارند که بدلیل شغلی ،موظف و ملزم به رعايت اسرار و مدارکی هستند که مراجعه کنندگان نزد آنان بیان و یا واگذار می نمایند و به نوعی امین محسوب می گردند و افشاء اسرار نه تنها نوعی خیانت محسوب می گردد طبق قانون نیز تحت تعقیب و پیگرد قرار خواهند گرفت که طبق ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ؛افشای اسرار حرفه ای جرم محسوب می گردد.

  • کد مطلب: 1096
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 مهر 1400 - 14:20

.( ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ی خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. )

فلذا در شرایط عادی ،چنانچه پزشک اقدام به افشای اسرار نماید،عمل وی جرم است ولی مطابق با ماده 3 از قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی ،نه تنها افشاء بیماری واگیردار جرم محسوب نمی گردد بلکه پزشک را موظف دانسته که بیماری واگیردار مانند کرونا را به وزارت بهداشت گزارش دهد ،که این موارد همانگونه گفته شد به حکم قانون ،جرم محسوب نمی شود.و یکی از دلایل مهم این الزام و تعهد پزشک به  اطلاع رسانی بیماری های واگیر دار به وزارت بهداشت ،جلوگیری از شیوع آن و در جهت حفظ جان دیگر افراد جامعه می باشد.

و حال اگر پزشک نسبت به اطلاع رسانی بیماری واگیردار فرد مراجعه کننده به مراجع ذی ربط ،حسب وظيفه محوله ،اغماض و یا امتناع نماید ،در اثر انتقال آن بیماری به افراد جامعه بدلیل ترک فعل صورت گرفته از ناحیه پزشک ،دارای مسئولیت خواهد بود.

هرچند شخص بیمار ملزم به رعايت در راستای عدم انتقال بیماری به دیگر افراد جامعه می باشد وليکن پزشک نیز در مسئولیت ایجاد شده ،سهیم می باشد.

و اگر چنانچه مراجعه فرد مبتلا به کرونا و یا بیماری های واگیر دار ،آن را با علم و آگاهی و به قصد انتقال به افراد جامعه منتقل نمایند و براساس این عمل آنها بیماری منتقل و منجر به قتل انتقال گیرنده گردد ،براساس ماده 290 قانون مجازات اسلامی، شخص انتقال دهنده به اتهام قتل تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

محمدعلی طیبی سورکی

وکیل پایه یک دادگستری وعضوکمیته قانونی وحقوق عامه مرکزوکلا، کارشناسان ومشاوران خانواده قوه قضائیه کشور

*انتهای پیام*