یادداشت یک وکیل پایه یک دادگستری؛

همه چیز در مورد بیمه بیکاری

همه چیز در مورد بیمه بیکاری

بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط به تشخیص وزارتخانه ذی ربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات قانون بیکاری خواهند بود.

  • کد مطلب: 2041
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: جمعه 10 دی 1400 - 17:08

 بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی طبق ماده 3 قانون بیمه بیکاری مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید و از نظر این قانون بیکار بیمه شده ای  است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

لذا قانون بیمه‌بیکاری کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار و کار کشاورزی هستند را شامل می گردد و لذا بر اساس تبصره ماده یک قانون مرقوم گروه‌هایی وجود دارند که از شمول این قانون مستثنی می‌باشند که می‌شود به 1- بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی 2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری 3- اتباع خارجه اشاره نمود.

بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط به تشخیص وزارتخانه ذی ربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات قانون بیکاری خواهند بود و همچنین بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله ،جنگ، آتش‌سوزی و غیره بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه‌بیکاری استفاده خواهند نمود، کارگری مستحق برخورداری از بیمه بیکاری می باشد که شرایط آن توسط واحد کار و امور اجتماعی محل احراز و توسط همین مرجع به صورت کتبی معرفی گردد .

 نکته قابل توجه اینکه بیکاران مشمول این قانون بعد از معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه موضوع قانون کار بهره مند خواهد شد و در خصوص این افراد کارگران بیکار حق بیمه بیکاری به میزان 3 درصد مزد بیمه‌شده می باشد که در جهت حمایت از کارگر توسط کارفرما تأمین و پرداخت می گردد.

 احراز شرایط بیمه‌شدگان بیکار جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری: الف: بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد مگر بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل زلزله جنگ آتش‌سوزی و غیره بیکار می‌شوند.

 ب: بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد مراجعه به بعد از مدت تعیین شده با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

ج: بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.

 حال اگر در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری کارگر به شغلی گمارده می شود که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد ما به التفاوت و دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت می گردد.

 اما مهمترین موضوعی که به نفع کارگری که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نماید تبصره 2 بند ج ماده 6 قانون بیکاری مصوب 1369 میباشد که  بیان می‌دارد مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه بیمه‌شده از نظر بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

 نحوه محاسبه معرفی بیمه بیکاری چگونه خواهد بود

 متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند.

آخرین موضوع عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر 90 درصورتی که بیمه‌شده کارمزد ظرف 3 ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

اگر زوجین هر دو بیکار گردند آیا هردو مستحق افزایش مقرری بیمه بیکاری خواهند بود؟

 طبق تبصره 4 ماده 7 قانون بیمه بیکاری ،فقط یکی از زوجین محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهد بود.

دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

در چه مواردی مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد ؟

الف: زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.

ب: کارگر بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی  یا سوادآموزی خودداری نمایند.

ج: بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.

د: بیمه شده مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی شود.

ه :بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.

 در صورتی که پس از دریافت مقرری بیمه بیکاری، محرز شود که بیکاری بیمه‌شده ناشی از میل و اراده او بوده است، کارگر موظف استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

و اگر کارگر بیکاری که مقرری بیمه بیکاری دریافت  می نمود، اشتغال مجدد خود را اعلام ننموده و ملزم به پرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.

محمد علی طیبی سورکی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه کشور

* انتهای پیام *