یادداشت یک وکیل پایه یک دادگستری؛

اهتمام قوه قضائیه به رعایت حقوق مادی ومعنوی متهمین

اهتمام قوه قضائیه به رعایت حقوق مادی ومعنوی متهمین

نسیم تعالي وتحول اساسي درقوه قضائیه وزیدنش خنک ترشده وسرعت دلنشین آن به‌ مراتب‌ دل انگیز ترگشته علاوه‌ بر ديدارهاي چهره به چهره قاضی القضات، ودادستانها ،وقضات دیگربامحبوسین دربندهای سیاسی وامنیتی واقتصادی وحتی ملاقات‌های اختصاصي بااين اشخاص که پدیده کم نظیر،مبارک وستودنی درنظام قضایی محسوب‌ می‌گردد.

  • کد مطلب: 927
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 مهر 1400 - 20:52

 درهفته گذشته‌ ریاست محترم قوة قضائیه درجلسه با مسئولان عالی قًضایی وروسای کل دادگستری ها ودادستانهای کشوربرنکاتی اشاره کردند باریک ترازمو   ودرعین حال مهم تر از آبرو  ايشان‌ براي نخستين بار فرمودند که حتي المقدور ازصدور قرارهای منتهی‌ به ممنوع  الخروجی اشخاص پيشگيري شود واگرشخصی ممنوع الخروج بود.

 سامانه‌ ای طراحی شود که‌ پیشاپیش از آن مطلع شوند(که آیا ممنوع الخروج هستندیاخیر)، نه اینکه اشخاصی باتدارک وبرنامه ريزي مسافرت درهنگام خروج کشور درمرز مینی یا درمرز هوايي،فرودگاه ازممنوع الخروجی خويش ،مطلع شوند موضوعی که‌ سال‌های سال روح وروان عده‌ای را آزارمیداد ،یا اینکه،، ازصدور قرارهای منتج به بازداشت موقت خودداری شود، وچنانچه قراری این‌گونه صادرشد برااجرا وپایان آن‌ کنترل‌ دقیق ونظارت کامل وکافی صورت پذيرد.

این‌گونه اقدامات از مصادیق رعایت حقوق معنوي اشخاش محسوب می‌شود یا اموال متهمین و وسائل ايشان که‌ اسباب امرارمعاششان است‌  حتي المقدور توقیف نشود‌ ،واگراموال متهمین ازقبیل خوردو  موتور سیکلت توقیف شد وبه سازمان‌ اموال تملیکی سپرده‌ شد درمحل نگهداری آن دقت صورت‌ پذيرد وحتی اموال حساس ودرمعرض آسیب وصدمه، بادقت مًضاعف رسيدگي شود وتعین تکليف شودواین یعنی حمايت  از حقوق مادي واموال متهمین که‌ درهرصورت محترم است.

دادستان محترم کشور هم به لسانی شفاف تر،بر‌این موضوعات‌ صحه گذاشته وبه بهترین وجه بيان فرموده وخواستار پيشگيري از اعتیاد محبوسین ونظارت براموال توفیفی واستقرارقًًضات ناظربا دقت‌ ونظارت جدی تر که‌ همانا رعايت حقوق مادی ومعنوی متهمین ومراجعین است‌.

اقدامات ارزشمند وپسندیده ایکه که‌ مسئولان عالی قضایی دردوره تحول وتعالی قوة قضائیه این سنت حسنه ونظارت برعملکردقضات وسرکشی دائمی ازمراجع قضایی ومناطق مختلف دادگستری راسرلوحه اقدامات ثمربخش خويش قرار داده اند.

دکترانورخیرآبادی
وکيل دادگستری ومدرس دانشگاه

* انتهای پیام *